പ്രഭാതവാർത്ത breaking news
Health
 • bp-UnF^v  D]hmkw C¶v

  തിരുവനന്തപുരം:  സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനനില തകർക്കുന്ന നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ ഉപവാസം ഇ ...

  തിരുവനന്തപുരം:  സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനനില തകർക്കുന്ന നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ ഉപവാസം ഇന്ന്. രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ വൈകീട്ട് വരെ തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറിലെ വിവേകാനന്ദ പ്രതിമക്ക് മുന്നിലാണ് ...

  Read more
 • Fen¸\n¡v tlmantbm¸Xn NnInÕ AkpJw hjfm¡pw; sFFwF kwØm\ sk{I«dn {][m\a{´n¡v Is¯gpXn

  തിരുവനന്തപുരം: എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി എന്നിവയ്ക്ക്   ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ നടത്തുന്നതിന്നെതിരെ ഐഎംഎ രംഗത്ത്. ...

  തിരുവനന്തപുരം: എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി എന്നിവയ്ക്ക്   ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ നടത്തുന്നതിന്നെതിരെ ഐഎംഎ രംഗത്ത്. ജനങ്ങളെ അപകടങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഈ ചികിത്സാ രീതി നിരോധിക്കണമെന്നും വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരി ...

  Read more
 • AZm\n {Kq¸pambn tNÀ¶v F.sI 47 tXm¡v \nÀan¡p¶Xn\pÅ djybpsS \nÀtZiw C´y XÅn

  ന്യൂഡല്‍ഹി: അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ എ.കെ 47 തോക്ക് നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള റഷ്യയുടെ നിര്‍ദ ...

  ന്യൂഡല്‍ഹി: അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ എ.കെ 47 തോക്ക് നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള റഷ്യയുടെ നിര്‍ദേശം ഇന്ത്യ തള്ളി. ഫഅരാന്‍സുമായുള്ള റഫാല്‍ കാരാര്‍ വിവാദത്തിലായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റഷ്യയുടെ നിര്‍ ...

  Read more
 • kp[oÀ Ica\bn \n¶pw  bqWnb\pIÄ hm§nb t\m¡pIqen XncnsI \ÂIn

  തിരുവനന്തപുരം: നടന്‍ സുധീര്‍ കരമനയില്‍ നിന്നും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ വാങ്ങിയ നോക്കുകൂലി തിരികെ നല്‍കി. തൊഴ ...

  തിരുവനന്തപുരം: നടന്‍ സുധീര്‍ കരമനയില്‍ നിന്നും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ വാങ്ങിയ നോക്കുകൂലി തിരികെ നല്‍കി. തൊഴിലാളി നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം സുധീര്‍ കരമന തന്റെ ഫെയ്‌ ...

  Read more
 • akvXnjv–I acWw ØncoIcn¡m³ ]pXnb amÀKtcJbpambn tIcfm kÀ¡mÀ

  തിരുവനന്തപുരം: മസ്തിഷ്‌ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗരേഖയുമായി കേരളാ സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ്. എല് ...

  തിരുവനന്തപുരം: മസ്തിഷ്‌ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗരേഖയുമായി കേരളാ സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ്. എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാര്‍ഗരേഖ ഇന്ത്യയിലാദ്യമാണ്. മസ്തിഷ്‌ക മരണത്തേക ...

  Read more
 • s]¬Ip«nbpsS I®n \n¶pw \nc´cambn Ddp¼pIÄ;  ImcWw Is­¯m³ km[n¡msX tUmÎÀamÀ

  ബംഗളുരു: പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കണ്ണില്‍ നിന്നും നിരന്തരമായി ഉറുമ്പുകള്‍ പുറത്തു വരുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ ...

  ബംഗളുരു: പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കണ്ണില്‍ നിന്നും നിരന്തരമായി ഉറുമ്പുകള്‍ പുറത്തു വരുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാതെ പാടുപെടുകയാണ് കര്‍ണാടയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍. പതിനൊന്ന് വയസുകാരിയായ അശ്വിനി എന്ന കുട്ടിയ ...

  Read more
 • I®v thZ\bv¡v Bip]{Xnbnse¯nb tcmKnbpsS I®n  18 skâoaoädne[nIw \ofapÅ hnc

  പേരാവൂര്‍: കണ്ണ് വേദനയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രോഗിയുടെ കണ്ണില്‍ നിന്നും കിട്ടിയത് 18 സെന്റീമീറ്ററിലധികം ന ...

  പേരാവൂര്‍: കണ്ണ് വേദനയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രോഗിയുടെ കണ്ണില്‍ നിന്നും കിട്ടിയത് 18 സെന്റീമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള വിര. മണത്തണ സ്വദേശി ഭാസ്‌കരന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് വലത് കണ്ണിന് വേദനയും ചൊറിച്ചിലും ...

  Read more
 • aÕyhn]W\ tI{µ¯n amcI IoS\min\n Xfn¡p¶ Zriy§Ä ]pd¯v; IS]q«n DSa Øew hn«p

  തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറത്തെ മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രത്തില്‍ മാരക കീടനാശിനി തളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ...

  തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറത്തെ മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രത്തില്‍ മാരക കീടനാശിനി തളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്.വില്‍പ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേലെ പാറ്റ നശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ...

  Read more
 • {]`mXhmÀ¯m hmb\¡mÀ hnjp BiwkIÄ

  ...

  ...

  Read more
 • N-e-¨n-{X Xm-cw ap³-jn th-Wp (70) A-´-cn-¨

  Nm-e-¡p-Sn: ap³-jn-bn-eq-sS Xp-S-§n A-dp-]-tXm-fw kn-\n-a-I-fn th-j-an-«v P-\-a-\-kn C-Sw t\-Snb N-e-¨n ...

  Nm-e-¡p-Sn: ap³-jn-bn-eq-sS Xp-S-§n A-dp-]-tXm-fw kn-\n-a-I-fn th-j-an-«v P-\-a-\-kn C-Sw t\-Snb N-e-¨n-{X Xm-cw ap³-jn th-Wp (70) A-´-cn-¨p. C-¶p ]p-eÀ-s¨ aq-¶n-\v Nm-e-¡p-Sn t]m« [-\y B-ip-]-{Xn-b ...

  Read more