Business
 • sN§¶qÀ \nbak` D]sXcsªSp¸phsc ]pXnb _mdpIÄ A\phZn¡p¶Xv \o«n sht¨¡pw

  കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭകള്‍ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ ...

  കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭകള്‍ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​​വ​രെ പു​തി​യ ബാ​റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ​നീട്ടി വെ​ക്കും. ജ​ന​ങ് ...

  Read more
 • cmPys¯ _m¦pIfn AhIminIfnÃmsX InS¡p¶Xv 11,302 tImSn cq]

  ദില്ലി: രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളില്‍ അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് 11,302 കോടി രൂപ. എസ്ബിഐയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ...

  ദില്ലി: രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളില്‍ അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് 11,302 കോടി രൂപ. എസ്ബിഐയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണം അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്നത്. 1262 കോടി രൂപയാണ് ഇവിടെ അവകാശികളെത്താതെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളില ...

  Read more
 • km¼¯nI X«n¸v  \S¯n  cmPywhn«Xv 31 t]sc¶v tI{µ kÀ¡mÀ

  ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുകളെത്തുടര്‍ന്ന് വിചാരണ നടപടികളില്‍നിന്ന് രക്ഷപെടാന്‍ രാജ്യംവിട്ടത് 3 ...

  ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുകളെത്തുടര്‍ന്ന് വിചാരണ നടപടികളില്‍നിന്ന് രക്ഷപെടാന്‍ രാജ്യംവിട്ടത് 31 പേരെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം.ജെ അക്ബര്‍ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ലോക്സഭയെ അറിയ ...

  Read more
 • thmUmt^mWpambpÅ eb\w sFUnb ]qÀ¯nbm¡p¶p;  4Pn thmbnkv HmhÀ FÂSnC sFUnb \ÂIn¯pS§n

  മുംബൈ; പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 4ജി വോയിസ് ഓവര്‍ എല്‍ടിഇ ഐഡിയ നല്‍കിത്തുടങ്ങി. വോഡാഫോണുമായുള്ള ലയനം പൂര്‍ത് ...

  മുംബൈ; പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 4ജി വോയിസ് ഓവര്‍ എല്‍ടിഇ ഐഡിയ നല്‍കിത്തുടങ്ങി. വോഡാഫോണുമായുള്ള ലയനം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്ക് ഐഡിയയും മാറുന്നത്. ലയനം പൂര്‍ത്തിയാകു ...

  Read more
 • Ab¨ ktµi§Ä 68 an\näv 16 sk¡âv hsc \o¡w sN¿mw; ]pXnb hmSvkv B¸v ^o¨À

  കാലിഫോര്‍ണിയ: അയച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ പരിഷ്‌കരണം ഒരുങ്ങുകയാണ് വാട്‌സ്ആപ്പ്. അയച്ച സ ...

  കാലിഫോര്‍ണിയ: അയച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ പരിഷ്‌കരണം ഒരുങ്ങുകയാണ് വാട്‌സ്ആപ്പ്. അയച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമായിരുന്നു വാട്‌സാപ്പില്‍ ഉണ്ടായിരുന ...

  Read more
 • s]mXp ]Ww sImÅbSn¡p¶Xv h¨v s]mdp¸n¡nsöp {][m\a{´n; Hmdnbâ _m¦v Hm^v sImtagv–kv X«n¸pw hnhmZamIp¶p

  ദില്ലി: പിഎന്‍ബി വായ്പാ തട്ടിപ്പിന് പുറമെ മറ്റൊരു ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകൂടി പുറത്ത്. ഓറിയന്റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ക ...

  ദില്ലി: പിഎന്‍ബി വായ്പാ തട്ടിപ്പിന് പുറമെ മറ്റൊരു ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകൂടി പുറത്ത്. ഓറിയന്റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സില്‍ നിന്നെടുത്ത 390 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തതിന് ദ്വാരക ദാസ് സേഥ് ജ്വല്ലറി ഉട ...

  Read more
 • \qdv cmPy§fn 4.4 tImSn sshss^ tlmkv–t]m«pIfpsS tkh\w e`yam¡p¶ sshss^ ¹kv F¶ ]²Xnbpambn _nFkvF³FÂ

  ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഎസ്എന്‍എല്‍. രാജ്യാന്തരതലത്തിലേക്കും. വൈഫൈ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ ...

  ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഎസ്എന്‍എല്‍. രാജ്യാന്തരതലത്തിലേക്കും. വൈഫൈ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ​​ലിമിറ്റഡ്. ഇതിനായി നൂറ് രാജ്യങ്ങളില്‍ 4.4 കോടി വൈഫൈ ഹോസ്‌പോട ...

  Read more
 • sIFkvBÀSnknbnse apS§nb s]³j³ ]p\xcmcw`n¨p; DZvLmS\w apJya{´n \nÀhln¨p

  തിരുവനന്തപുരം : കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലെ മുടങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍ പുനഃരാരംഭിച്ചു. അഞ്ച് മാസമായി മുടങ്ങി കിടന്നിരുന്ന പ ...

  തിരുവനന്തപുരം : കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലെ മുടങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍ പുനഃരാരംഭിച്ചു. അഞ്ച് മാസമായി മുടങ്ങി കിടന്നിരുന്ന പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെഎസ്ആര്‍ടിസി തകര്‍ന്നുകാണാന്‍ ആഗ ...

  Read more
 • ]©m_v \mjWÂ _m¦ns\  I_fn¸n¨v 11,346 tImSn cq]bne[nIw X«nsbSp¯ \ochv tamZn _m¦ns\ Ipäs¸Sp¯n  I¯v \ÂIn

  മുംബൈ: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിനെ കബളിപ്പിച്ച് 11,346 കോടി രൂപയിലധികം തട്ടിയെടുത്ത വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദി, ...

  മുംബൈ: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിനെ കബളിപ്പിച്ച് 11,346 കോടി രൂപയിലധികം തട്ടിയെടുത്ത വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദി, ബാങ്കിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കത്ത് നല്‍കി. കിട്ടാക്കടം പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയ ബാങ്കിന്റെ നടപട ...

  Read more
 • I®qÀ A´mcm{ã hnam\¯mhfw cmPym´c thymabm\ `q]S¯n CSw t\Sn

  കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം രാജ്യാന്തര വ്യോമയാന ഭൂപടത്തില്‍ ഇടം നേടി. റഡാര്‍ സംവിധാനത്ത ...

  കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം രാജ്യാന്തര വ്യോമയാന ഭൂപടത്തില്‍ ഇടം നേടി. റഡാര്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള പരീക്ഷണ പറക്കല്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായതോടെയാണ് കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം ...

  Read more