പ്രഭാതവാർത്ത breaking news
Archives for March 4, 2019
 • _yq«n ]mÀeÀ shSnhbv]v tIkn\v ]n¶nepffhsc ss{Iw{_m©v Xncn¨dnªp.

  കൊച്ചി: കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പ് കേസിന് പിന്നിലുളളവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെയും മ ...

  കൊച്ചി: കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പ് കേസിന് പിന്നിലുളളവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെയും മംഗലാപുരത്തെയും ഗൂണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുളള  രണ്ടുഡോക്ടര്‍മാരാണ് കൃത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് സ ...

  Read more
 • XIÀt¡­ `oIc tI{µ§Ä am{XamWv XIÀ¯sX¶v FbÀ No^v amÀjÂ

  കോയമ്പത്തൂര്‍: ബാലകോട്ടില്‍ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ 250 ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട് ...

  കോയമ്പത്തൂര്‍: ബാലകോട്ടില്‍ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ 250 ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ അറിയിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോ ...

  Read more