പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

1991 se tIm¬{Kkv-_nsP]n kJy¯nsâ D]ÚmXmhv a{´n BcymS³ apl½Zv: sNdnbm³ ^nen¸v

cheriyan
Xncph\´]pcw: 1991 se tIm¬{Kkv-_nsP]n kJy¯nsâ D]ÚmXmhv a{´n BcymS³ apl½Zv BsW¶v sNdnbm³ ^nen¸v. F.sI BâWnbptSbpw hnFw kp[ocsâbpw ]n´pW CXn\v D­mbncps¶¶pw sNdnbm³ shfns¸Sp¯p¶p. s^bv-kv_p¡v t]mÌneqsSbmWv sNdnbm³ Cu kXyw shfns¸Sp¯p¶Xv. PnÃmIu¬kn sXcsªSp¸n FÂUnF^v h³ apt¶äw D­m¡nb kmlNcy¯n BÀFkvFkpambn kJyap­m¡msX bpUnF^n\v \nbak`m sXcsªSp¸n hnPbn¡m³ km[n¡nsöv Cµncm`h\n \S¶ sI]nknkn `mchmlnIfpsS tbmK¯n BcymS³ iàambn hmZn¨p. BcymSsâ Bibw apÉnweoKnsâ ]n´pWtbmsS sI IcpWmIc³ {]mhÀ¯nIam¡n. A¶v FsI BâWn sI]nknkn {]knUâpw kp[oc³ shkv {]knUâpw Rm³ sk{I«dnbpambncp¶p. sXcsªSp¸v {]Jym]\¯n\v ap³]v sI IcpWmIc³ BÀFkvFkv t\XrXzhpambn [mcW D­m¡nbncp¶p. Xncph\´]pcw CuÌn sI cma³ ]nÅtbbpw at©izc¯v sIPn amcmtcbpw clkyambn klmbn¡msa¶v IcpWmIc³ Gäncp¶p. {]Xyp]Imcambn bpUnF^pw FÂUnF^pw A¿mbnc¯n Xmsg am{Xw thm«phyXymkapÅ Adp]Xv aÞe§fn _nsP]nbpsS thm«pIÄ bpUnF^n\v adn¨p \ÂImsa¶mbncp¶p [mcW. F¶m bpUnF^pImÀ [mcW sXän¨v \njv-IcpWw h©n¨p. tIUÀ kz`hapÅ BÀFkvFkv [mcW{]Imcw thm«padn¨XpsIm­mWv 91  bpUnF^v h³ hnPbw t\SnbXv. sNdnbm³ ]dbp¶p.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *