പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

ssI¡qent¡kn aqhmäp]pg BÀUnH AdÌnÂ

arrest
aqhmäp]pg: ssI¡qen hm§m³ {ian¨ aqhmäp]pg BÀUnH s]meokv ]nSnbnembn. aqhmäp]pg BÀUnH hn. BÀ taml\³ ]nÅbmWv ]nSnbnembXv. CSnªphoW aXn \¶m¡n In«m\mbn kÀ¡mÀ klmbw At]£ns¨¯nb Bfn \n¶pw 50,000 cq] ssI¡qen hm§m³ {ian¡shbmWv taml\³ ]nÅ ]nSnbnembXv. aqhmäp]pg BÀUnH Hm^okn sh¨v hnPne³kv UnsshFkv]n FwF³ ctainsâ t\XrXz¯nepÅ hnPne³kv kwLw taml\³ ]nÅsb ]nSnIqSnbXv. Cbmfn \n¶v 50,000 cq]bpw ]nSns¨Sp¯p.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *