പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

hoSpIbdn {]NcWw \S¯m¯ tim` kptc{µ³ F§s\ Pbn¡psa¶v ]me¡mSv- PnÃm I½än

sobha surendran
]me¡mSv: hoSpIbdn {]NcWw \S¯m³ t]mepw X¿mdmIm¯ tim` kptc{µ³ F§s\ ]me¡mSv Pbn¡psa¶v ]me¡mSv- PnÃm I½änbn tNmZyapbÀ¶p. kwLS\ kwhn[m\w iàambXn\memWv ]me¡mSv _nsP]n c­masX¯nbsX¶v PnÃm I½än tbmKw hnebncp¯n. A\mhiy hnhmZw D­m¡nb tim` kptc{µs\Xnsc \S]Sn thWsa¶pw PnÃm t\XrXzw Ip½\w cmPtiJct\mSv Bhiys¸«p. \nbak`m sXcsªSp¸n Xsâ ]cmPb¯n\p ]n¶n ]mÀ«nbnse Nne t\Xm¡fmsW¶v Btcm]n¨v tim` kptc{µ³ t\cs¯ cwK¯p h¶ncp¶p. kn IrjvWIpamdns\ ]me¡mSv Øm\mÀ°nbm¡m\mbncp¶p _nsP]n {]mtZinI LSI¯nsâ B{Klw. F¶m XÀ¡¯ns\mSphn tim` kptc{µs\ Øm\mÀ°nbm¡pIbmbncp¶p. IrjvW IpamÀ hnhmZ hyhkmbn cm[mIrjvW\pambn H¯p Ifn¨v Xs¶ ]cmPbs¸Sp¯pIbmbncp¶psh¶mWv tim` kptc{µ³ Btcm]Ww.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *