പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

bphXnsb \nim¢_n _emÕwKw sNbvXv Zriy§Ä ]IÀ¯n {]Ncn¸n¨ tIkn A©p t]À AdÌnÂ

rape
_wKfqcp: bphXnsb _emÕwKw sNbvXv Zriy§Ä samss_ t^mWn ]IÀ¯n {]Ncn¸n¨ tIkn A©p t]À AdÌnÂ. sabv ]Xn\men\mWv tIkn\mkv]Zamb kw`hw \S¶Xv. _wKfqcphnsemcp dtÌmdân \S¶ \nim]mÀ«ns¡¯nb bphXntbbpw ImapIt\bpw `ojWns¸Sp¯nbmWv ssewKoI ]oU\¯n\ncbm¡nbXv. bphXnsb ]oUn¸n¡p¶Xv XSbm³ {ian¨ ImapIs\ I¯n ImWn¨v `ojWns¸Sp¯nbmWv _emÕwKw sNbvXXv. _emÕwK¯nsâ Zriy§Ä samss_ t^mWn ]IÀ¯n s]meokn ]cmXn \ÂInbm Zriy§Ä tkmjy aoUnbbneqsS {]Ncn¸n¡psa¶v `ojWns¸Sp¯nbXmbpw bphXn \ÂInb ]cmXnbn ]dbp¶p. AdÌv sNbvX A©p t]sc PpUojy IÌUnbn hn«p.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *