പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

PnjbpsS ktlmZcn Zo]¡v kÀ¡mÀ kÀÆokn \nba\w

deepa
Xncph\´]pcw: s]cp¼mhqcn {Iqc]oU\¯n\v Ccbmbn sImÃs¸« \nbahnZymÀ°n\n PnjbpsS ktlmZcn Zo]¡v kÀ¡mÀ kÀÆokn \nba\w. Ip¶¯p\mSv Xmeq¡n Hm^okv AknÌâv Bbn«mWv Zo]¡v \nba\w. Ignª bpUnF^v kÀ¡mcnsâ Ime¯v Zo]¡v kÀ¡mÀ tPmen \ÂIpsa¶v hmKvZm\w sNbvXncp¶p. F¶m ]pXnb ap¶Wn A[nImc¯nse¯nbtXmsS Zo]¡v F{Xbpw s]s«¶v tPmen \ÂIpsa¶pw \nÀ½mW¯nencn¡p¶ PnjbpsS hoSnsâ ]Wn 45 Znhk¯n\Iw ]qÀ¯oIcn¡psa¶pw Dd¸p \ÂInbncp¶p. NnInÕbn Ignbp¶ PnjbpsS A½ cmtPiz¡v kÀ¡mÀ 5000 cq] hoXw amkw s]³j³ \ÂIm\pw Xocpam\ambncp¶p.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *