പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

F.BÀ dÒm\v ^p¡pthm¡ ]pckv-Imcw

a.r.rehman610
tSm¡ntbm: F.BÀ dÒm\v ^p¡pthm¡ ]pckv-Imcw. Z£ntWjy³ kwKoX ]mc¼cyw kwc£n¨Xn\pw k¼¶am¡nbXn\pamWv ]pckv¡mcw. Gjy³ kwkv-Imcw kwc£n¡p¶ A]qÀÆ {]Xn`Itftbm kwLS\Isftbm BZcn¡p¶Xn\mbn P¸m\nse ^p¡pthm¡ \Kc¯ntâbpw sbmImtSm¸nb ^ut­jtâbpw t]cn Bcw`n¨XmWv ^p¡pthm¡ ]pckv-Imcw. dÒms\ IqSmsX ^nen¸o³ Ncn{XImc\mb Aw]Xv BÀ. HImwt]m (A¡mZanIv ]pckv-Imcw), ]mInØm³ BÀInsSÎv bao³ emdn (Iekwkv-Imcw) F¶nhcmWv C¯hWs¯ aäp ]pckv-Imc tPXm¡Ä. BZy {Km³Uv ]pckv-Imcw(1990) e`n¨Xv {]ikvX C´y³ kwKoXÚ³ chni¦dn\mWv. 2012 hµ\ inhbv¡pw {Km³Uv ]pckv-Imcw e`n¨p.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *