പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

hntZiaebmfn sN§¶qcnse tPmbv hn tPmWnsâ sIme]mXIw Bkq{XnXsa¶v s]meokv; sIm¶Xv aI³

chengannur-1
sN§¶qÀ: hntZiaebmfn sN§¶qÀ hmgmÀawKew Dg¯n tPmbv hn tPmWnsâ tIme]mXIw Bkq{XnXsa¶v s]meokv. Xncph\´]pc¯p\n¶pÅ aS¡bm{Xbn sjdn³ AÑs\ shSnsh¨v sIm¶p. s]t{SmÄ Hgn¨v arXtZlw I¯n¡m³ {ians¨¦nepw hnPbn¨nÃ. Xo]Scpsa¶v `bs¸«Xns\ XpSÀ¶v Fwkm³Uv D]tbmKn¨v XobW¨ tijw I¯n D]tbmKn¨v icocw ]e I£W§fm¡pIbmbncp¶p. ]n¶oSv Imdn sIm­pt]mbn icoc`mK§Ä hnhn[bnS§fn XÅpIbmbncp¶psh¶v t]menkv ]dbp¶p. AtXkabw tPmbnbpsS icoc`mK§Ä hnhn[bnS§fn \n¶v C¶v Is­¯n. C¶v cmhnsetbmsS icoc`mK§Ä N§\mticn aSp¡pwaqSv `mK¯v \n¶pw XebpsS `mKw Nn§h\¯p \n¶pw s]meokv Is­¯nbncp¶p. C¶se sshIn«v ]¼bmän \n¶v ssIImepIfpsS Ahinãhpw s]meokv Is­Sp¯ncp¶p. sjdnsâ samgnbnep­mb sshcp²ys¯ XpSÀ¶v s]meokv c­v Znhkw XpSÀ¨bmbn tNmZyw sNbvXXns\ XpSÀ¶mWv IqSpX Imcy§Ä ]pd¯p h¶Xv.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *