പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

kwØm\ t]menkv ta[mhn ]Zhn t]mbXnepw, \o¡nb coXnbnepw AXr]vX\mbn UnPn]n sk³IpamÀ

senkumar
Xncph\´]pcw: kwØm\ t]menkv ta[mhn ]Zhn t]mbXnepw, \o¡nb coXnbnepw AXr]vX\mbn UnPn]n sk³IpamÀ. ]pXnb D¯chv In«nbtijw {]XnIcn¡msa¶v Sn]n sk³IpamÀ ]dªp. s]meoknsâ lukn§v I¬kv{S£³ tImÀ¸tdjsâ ta[mhn Bbn«mWv sk³Ipamdns\ ]pXpXmbn \nban¨n«pffXv. hncan¡m³ Hcp hÀjw am{Xw _m¡nbpÅt¸mgmWv s]meokv ta[mhnbpsS Øm\¯v \n¶pw sk³Ipamdns\ amäp¶Xv. sk³Ipamdns\ s]meokv ta[mhn Øm\¯v \n¶pw \o¡n ]Icw ^bÀ t^mgv-kv ta[mhnbmbncp¶ temIv-\mYv s_lv-dsb {Iakam[m\ NpaXebpÅ UnPn]n Bbn ]pXnb kÀ¡mÀ \nban¡pIbmbncp¶p. hnPne³kv UbdÎÀ F³ i¦À sdÍnsb amän tP¡_v tXmakmWv ]pXnb hnPne³kv UbdÎÀ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *