പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

tIm¬{Kkv ImephmcnbXmWv t\aw aÞe¯nse tXmÂhn¡v ImcWambsX¶v sPUnbp

jdu
Xncph\´]pcw: tIm¬{Kkv ImephmcnbXmWv t\aw aÞe¯nse tXmÂhn¡v ImcWambsX¶v sPUnbp. {]apJcmb tIm¬{Kkv t\Xm¡Ä _nsP]nbv¡mbn thm«p]nSn¨Xmbpw sPUnbp tbmK¯n Bt£]apbÀ¶p. sPUnbp Xncph\´]pcw PnÃm I½nän tbmK¯n {]knUâv Nmcp¸md chn AhXcn¸n¨ dnt¸mÀ«nemWv C¡mcy§fpÅXv. Ignª XhW Ccp]Xn\mbnc¯ne[nIw thm«pIfmWv aÞ¯n \n¶pw e`n¨Xv. F¶m C¯hW AXv ]Xnaq¶mbncambn Npcp§n. CXnsâ ImcWw hyàamt¡­ _m[yX tIm¬{Kkn\mWv. t\a¯v tIm¬{Kkv NXn¨psh¶ hnImcamWv tbmK¯n hym]Iambn DbÀ¶Xv. PnÃm I½nbpsS {]Xntj[w kwØm\ LSIt¯bpw Adnbn¡pw. hnjbw bpUnF^ns\ [cn¸n¡Wsa¶pw PnÃm I½nän Bhiys¸«n«p­v. AtXkabw, ap¶Wn amdnsb¯nb Øm\mÀ°nsb aÕc¯n\v \nÀ¯nbXpw tXmÂhn¡v ImcWambXmbn t\Xm¡Ä ]dªp.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *