പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

BÀ¡v ap¶nepw \s«Ãv hf¨n«nsöpw , UnPn]n ]Zhn Hgnbp¶Xv ]qÀW kwXr]vXntbmsSsb¶pw sk³IpamÀ

senkumar
Xncph\´]pcw: UnPn]n ]Zhn Hgnbp¶Xv ]qÀW kwXr]vXntbmsSsb¶v Sn]n sk³IpamÀ. UnPn]n F¶ \nebnepÅ Xsâ Ahkm\ s^bv-kv_p¡v t]mÌmbncn¡pw CsX¶v kqNn¸n¨mWv sk³IpamÀ Ipdn¸v Bcw`n¡p¶Xv. Øm\am\§Ä¡mbn BcpsS ]n¶msebpw t]mbn«nÃ. BÀ¡v ap¶nepw \s«Ãv hf¨n«nÃ. Sn]n sk³IpamÀ s^bv-kv_p¡n Ipdn¨p. CsXmcp]s£ . Xm³ kÀÆokn {]thin¨n«v 35 hÀjambn. CXphscbpw Øm\am\§Ä¡mbn BcpsS ]n¶msebpw ip]mÀibpambn sN¶n«nÃ. Btcbpw {]oXns¸Sp¯m³ {ian¨n«nÃ. hgnhn« CSs]SepIÄ Ahkm\w hscbpw FXnÀ¯p. kXykÔXbpw \oXnbpw Ft¸mgpw apdpsI¸nSn¨ncp¶p. Hcp IogptZymKØt\mSpw \nbahncp²ambn H¶pw sN¿m³ Bhiys¸«n«nsöv D¯at_m[yaps­¶pw s^bv-kv_p¡v t]mÌn sk³IpamÀ ]dbp¶p

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *