പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

PnjbpsS k¦oÀ® sIme]mXI¯nsâ At\zjW¯n\p ]pXnb km[yXIÄ tXSn _n.kÔybpsS t\XrXz¯nepÅ At\zjW kwLw

jisha
sIm¨n: PnjbpsS k¦oÀ® sIme]mXI¯nsâ At\zjW¯n\p ]pXnb km[yXIÄ tXSn At\zjW kwLw. PnjbpsS sIme]mXIhpambn _Ôs¸«v At\zjWkwL¯n\v klmbIcambn ]pXnb sXfnhpIÄ e`n¨tXmsSbmWnXv-. sImebmfnbptSsX¶v IcpXp¶bmfpsS IqSpX UnF³F kmw]nfpIfmWv s]meokn\v e`n¨Xv. PnjbpsS ssIhncepIÄ¡nSbn \n¶pw Is­¯nb amwk¯n \n¶pw, hmXnÂs¡mfp¯n ]pc­ cà¡dbn \n¶pamWv sImebmfnbptSsX¶v IcpXp¶ UnF³F e`n¨Xv. CXv c­pw X½n kmayaps­¶mWv ØncoIcWw. BZy At\zjWkwLw tiJcn¨ kmw]nfpIfn \n¶mWv UnF³F e`n¨Xv. PnjbpsS icoc¯n ISntbä ]mSn \n¶v BZyw Xncn¨dnªXpw CtX UnF³FbmWv. sImebmfn¡v ]cpt¡äncp¶psh¶pw Ct¸mÄ e`n¨ sXfnhv hgn hyàambncn¡pIbmWv. kwibw tXm¶nb \nch[n t]sc s]meokv tNmZyw sNbvXncp¶psh¦nepw UnF³F tbmPn¡mXncp¶Xn\m bYmÀ° {]Xnsb Is­¯m³ km[n¨ncp¶nÃ. Cu L«¯nemWv km[yamb FÃm hgnbnepw At\zjWw \o¡m³ FUnPn]n _n kÔybpsS t\XrXz¯nepÅ ]pXnb At\zjWkwLw BtemNn¡p¶Xv.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *