പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

aZy-\-bw-þ-ap-Jy-a{´n NÀ¨bv¡v

Ummanchandy

tIcf cmjv{So-b-¯n h³N-e\w krjvSn¨ aZy-\bw amä-s¯-¯p-SÀ¶v CS-ªp-\n¡p¶ sI.-kn.-_n.-knsb sacp-¡m³ apJy-a{´n t\cn-«n-S-s]-Sp-¶p. BZy-]-Sn-bmbn _nj¸v sdanPntbmkp-am-bn-ap-Jy-a{´n D½³Nm­n NÀ¨ \S-¯n. tImS-©cn _nj¸v Iu¬kn-en-em-bn-cp¶p NÀ¨. a{´n-am-cmb sI.-kn.-tPm-k-^v, sI.-_m_p s#¶n-eÀs¡-Xnsc ià-amb hnaÀi-\-§Ä _nj¸v \S-¯n-b-Xmbn Adn-bp-¶p.

sI.-kn.-tPm-k^v Ccn-¡p¶ sIm¼v apdn-¡p¶ ]Wn-bmWv Im«p-¶-Xv. Ccn-¡q-dnse sIm¼p-IqSn tPmk^v apdn-t¨-¡-W-sa¶v sI.-kn.-_n.kn hàmhv ]d-ªp.
AtX-k-akw NÀ¨-bn Xr]vX-\m-sW¶v D½³Nm­n ]n¶oSv ]d-ªp. F¶m aZy-\-b-¯n bmsXm-cp-am-ähpw hcp-¯n-söv At±lw XpSÀ¶v ]d-ªp

About The Author

Related posts

1 Comment

 1. alexis texas

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through
  your blog and look forwawrd to all your posts!
  Carry on the grewt work!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *