പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

k¶n-[m\¯v Ce-Iv{SnIv ^m³ Øm]n¨p

 

Ayyappa-1
aI-c-hn-f¡v atlm-Õ-h-¯n\v F¯p¶ `àÀ¡v Bi-z-k-I-c-ambn k¶n-[m\w hen-b-\-S-¸-´-en Adp-]-tXmfw Ce-Iv{SnIv ^m\p-IÄ Øm]n-¨p. Xnc-¡pÅ Znh-k-§-fn ae-I-b-dn-sb-¯p¶ `àsc hen-b-\-S-¸-´-en Øm]n-¨n-cn-¡p¶ _mcn-t¡-Uv hgn \nb-{´n-¨mWv Ib-än-hn-Sp-¶-Xv. A[n-I-k-abw Iyq-hn \n¡p¶ `àcpsS Bh-iyw am\n-¨mWv tZh-kzw t_mÀUv ^m\p-IÄ Øm]n-¨-Xv.
kpc-£-sbm-cp¡n {ZpX-IÀ½-tk\
aWvU-e-Imew Ignªv Bsfm-gnª k¶n-[m-\hpw ]cn-k-c-{]-tZ-i-§fpw {ZpX-IÀ½-tk-\bpsS kpc-£m-h-e-b-¯n-\p-Ån-emWv. AXo-h-Pm-{K-X-tbm-sS-bmWv k¶n-[m-\hpw ]cn-k-c-{]-tZ-i-§fpw AhÀ \nco-£n-¡p-¶-Xv. BÀ.-F.-F^v 105 _mäm-en-b-\mWv aWvU-e-þ-a-I-c-hn-f¡v atlm-ÕhIme¯v k¶n-[m-\-¯nsâ kpc£m Npa-X-e- hln-¡p-¶-Xv. IqSmsX t]meo-kv, tZh-kzw KmÀUv F¶n-h-cpw k¶n-[m-\¯v kpc-£-sbm-cp-¡p-¶p-­v.

About The Author

Related posts

1 Comment

  1. Alexis Texas

    Pretty section of content. I simply stumbled upon your weblog and
    in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts.Anyway
    I’ll be suubscribing to your feeds and een I successs you get admission to cosistently fast.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *