പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

_mÀsse-k³kv- kÀ¡mÀ-kp-{]ow-tIm-S-Xn-bn-te¡v

 

barr]¯ v _mdpIÄ¡v se-k³kv- \ÂI-W-sa¶ sslt¡m-SXn \nÀt±-i-¯n-s\-Xnsc kÀ¡mÀ-kp-{]ow-tIm-S-Xn-sb kao-]n-¡m³ a{´n-k-`m-tbmKw Xocp-am-\n-¨p. tImS-Xn-b-e-£y-\-S-]Sn Hgn-hm-¡p-Ibpw _mdp-IÄ¡v ssek³kv \ÂIm-Xn-cn-¡p-Ibpw sN¿p-I-sb¶ X{´-amWv kÀ¡mÀ ]b-äp-¶-Xv. FIvsskkv I½o-jvWÀ¡v tImS-Xy-e£y \S-]Sn t\cn-S-W-sa¶ kml-N-cy-amWv \ne-\¡p-¶-Xv. F.-Pn-bpsS \nb-tam-]-tZiw tXSn-b-ti-j-amWv \S-]-Sn.

About The Author

Related posts

1 Comment

  1. coursework

    Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!

    Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your
    posts! Carry on the superb work!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *