പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

Xncph\´]pc¯v {]khs¯ XpSÀ¶v bphXn acn¨p

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ചു. ബീമാപ്പള്ളി സ്വദേശി നസിയയാണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സാപ്പിഴവാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

അമ്പലത്തറ അൽ അരിഫ് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ആശുപത്രിക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *