പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

aWn¸qcn t_mw_v kvt^mS\w; aq¶p acWw

images

Cw^mÂ: aWn¸qcn iàamb t_mw_v kvt^mS\¯n aq¶p t]À sImÃs¸«p. kw`h¯n \mep t]À¡v ]cnt¡äp. RmbdmgvN cmhnse Cw^mense Xnct¡dnb N´bnemWv kvt^mS\w DWvSmbXv. acWkwJy C\nbpw DbÀt¶¡msa¶mWv dnt¸mÀ«v.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *