പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

tIc-f Sq-dn-k-¯n-\v an-I-¨ {]-Nm-c-W-¯n-\p-Å ]p-c-kv-Imcw

tI-c-f Sq-dn-k-¯n-sâ I-gn-ª hÀj-s¯ hn]-W\ {]-Nm-c-W {]hÀ¯-\-§Ä¡v C-´y³ am-kn-Ibmb {Sm-h B³-Uv tlm-kv-]n-äm-enän-bpsS ]pc-kvIm-cw. \yq UÂ-ln-bn \-S- N-S-§n ap³- {In-¡-äÀ InÀ-Xn B-km-Zv Fw-]n ]pc-kvImcw k½m-\n-¨p.
tZio-b A-´À-tZio-b X-e-§-fn tI-c-f-¯n-sâ b-i-Êp-bÀ-¯m³ C¯-cw Aw-Ko-Im-c-§Ä D-]-I-cn-¡p-sa¶v kwØm-\ Sq-dn-kw h-Ip-¸v a{´n F.]n. A-\nÂ-Ip-amÀ ]-d-ªp. apwss_ sa-t{Sm s{S-bn-\ns\ tIcf Sqdn-k-¯n-eqsS {_m³Uv sNbvXXpw tlm-]v Hm tlm]v Hm-^v t_mâp-Ifpw sIm-¨n-bn-se hm«À Sm-Iv-knbpw t]mepÅ hnj-bm-[n-jvTnX {_m³Unw-Kpw t]mepÅ {]-tXy-I {]Nm-cW am-Xr-I-I-fm-Wv Sq-dn-kw hIp¸v ]n³-Xp-S-cp–¶Xv.- Ignª hÀj-s¯ Imb-temc Sqdn-k-s¯-¡p-dn-¨p-ff {]Nm-c-W¯n\v Sqdnkw I½yq-Wn-t¡-j³ cwK-s¯ HmkvImÀ Fdn-b-s¸-Sp-¶ sF-Sn_nþs_Àensâ tKmÄU³ knän-tKäv kphÀW ]pc-kvImcw e`n-¨n-cp–Xmbpw a{´n ]dªp.
{Sm-h B³-Uv tlm-kv-]n-äm-enän-bpsS an-I-¨ {Sm-h I-¼-\n-¡p-Å ]p-c-kv-Im-cw Sn-bp-sF {Kq¸pw an-I-¨ [-\-Im-cy Øm-]-\-¯n-\p-Å ]p-c-kv-Im-cw Sq-dn-kw ^n-\m³-kv tImÀ-¸-td-j\pw {Zp-X-K-Xn-bn h-f-cp {_m³-Un-\p-Å ]p-c-kv-Im-cw k-tcm-hÀ tlm«Â-kv B³-Uv dn-tkmÀSvv-kpw an-I¨ tlm«Â {_m³-Un-\p-Å ]p-c-kv-Im-cw sF-Sn-kn-bpw an-I-¨ B`y-´c hnam-\-kÀÆo-kn\p-Å ]p-c-kv-Im-cw C³Un-tKmbpw an-I-¨ kp-J-hm-k -tI-{µ-¯n-\p-Å ]p-c-kv-Im-cw Xm-bv-e³Upw FÃm ko-k-Wn-ep-ap-Å an-I-¨ kp-Jhm-k tI-{µ-¯n-\p-Å ]p-c-kv-Im-cw sI-\n-bbpw ao-än-§p-Ifpw aäpw kw-L-Sn-¸n-¡p–Xn-\p-Å an-I-¨ Ø-e-¯n-\p-Å ]p-c-kv-Im-cw A-_p-Zm-_nbpw an-I¨ Hm-sse³ {Sm-h I-¼-\n-¡p-Å ]p-c-kv-Im-cw bm-{Xbpw t\Sn.
Cu ]pc-kvImcw tIcf Sqdn-k-¯n\v BtKmfXe-¯n {]mapJyw t\SpXn-\pÅ ]cn-{i-a-§Ä¡v e`n-¨- Aw-Ko-Im-c-hpw {]-Nm-c-W-§Ä¡p ]n¶n {]hÀ¯n-¡p- Sq-dn-kw hIp¸nse I-gn-hp-ä D-tZym-K-ØÀ-¡p-Å t{]m-Õm-l-\-hpamsWv Sqdnkw U-b-d-ÎÀ ]n.sF. sj-bv-Iv ]-co-Xv ]-dªp.
tI-c-f Sq-dn-k¯n\p-th­n sU-]yq-“n U-b-d-ÎÀ cm-Pv-Ip-amdmWv ]pc-kvImcw G-äp-hm§nb-Xv. ap³ D]-{]-[m-\-a{´n FÂ.sI. A-Zzm-\n, tI-{µ hn-t\m-Z k-©m-c km-kw-kv-Im-cn-I thym-abm-\ a{´n tUm. a-tl-jv iÀ-½, A-tämÀ-Wn P-\-d ap-Ip tcm-lvXKn, tI-{µ Sq-dn-kw sk-{I«dn tUm. e-fn-Xv sI. ]³-hÀ, tPmbn-âv sk{I-«dn Tourismkpa³ _nà Xp-S-§n-b-hÀ ]pc-kvImcZm-\ -N-S-§n ]-s¦-Sp¯p.

About The Author

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *