പ്രഭാതവാർത്ത breaking news

k¨n³ t__n¡v Cc« sk©pdn; tIcf¯n\v anI¨ eoUv

th09-special-cr_TH_1545899g

hb\mSv: cRvPn t{Sm^nbn Iym]vä³ k¨n³ t__nbpsS Cc« sk©pdnbpsS anIhn sslZcm_mZns\Xntc tIcf¯n\v anI¨ H¶mw C¶nwKvkv eoUv. 447/7 F¶ \nebn H¶mw C¶nwKvkv Un¢bÀ sNbvX tIcfw 177 d¬kv eoUv t\Sn. k¨n³ t__n 200 d¬tkmsS ]pd¯mImsX \n¶p.

aq¶mw Zn\w Ifn\nÀ¯pt¼mÄ cWvSmw C¶nwKvkv XpS§nb sslZcm_mZv cWvSv Hmhdn hn¡äv \jvSs¸SmsX \mev d¬kv t\Snbn«pWvSv. Hcp Znhkw tijnt¡ sslZcm_mZv 173 d¬kv ]n¶nemWv.

61 d¬kv t\Snb sI.tam\njpw 32 d¬tkmsS ]pd¯mImsX \n¶ a\p IrjvW\pw k¨n\v anI¨ ]n´pW \evIn. tam\njvþk¨n³ kJyw Ggmw hn¡än 183 d¬kv Iq«nt¨À¯p. 150/6 F¶ \nebn XIÀ¨sb t\cnSpt¼mgmWv Ccphcpw {Iokn H¶n¡p¶Xv. XpSÀ¶v £atbmsS _mäv hoinb Ccphcpw tIcf¯n\v eoUv k½m\n¡pIbmbncp¶p. tam\njv ]pd¯mbXn\v tijsa¯nb a\p IrjvW\pw anI¨ coXnbn _mäv sNbvXp –

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *